Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

PPT utreder og vurderer vansker og behov for tilrettelegging i videregående opplæring. Vi tilbyr tjenester til elever, lærlinger, lærekandidater, ansatte i de videregående skolene og fagopplæringen.

Hva gjør vi?

PPT tilbyr veiledning i saker som omfatter din skolesituasjon. Vi utreder og foretar sakkyndige vurderinger etter Opplæringslova, blant annet på følgende områder:

  • Rett til spesialundervisning
  • Utredning for spesifikke vansker som lese- og skrivevansker
  • Behov for tilrettelegging i undervisning, og ved prøver og eksamen

PPT bistår skolene med å tilrettelegge opplæringen for elever med særlige behov. Vi driver også kompetanseheving overfor skoler, lærere og rådgivere. Vi har et tverrfaglig samarbeid med kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten der det er aktuelt.

Mer om hvordan PPT jobber

Her henvender du deg

  • Du kan ta kontakt med lærer eller rådgiver på skolen, som hjelper deg med å kontakte oss. PPT har kontaktpersoner og faste kontordager ved alle de videregående skolene i Akershus.
  • Du og dine foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT.
  • Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte.
  • Lærlinger og lærekandidater kan ta kontakt direkte eller via veileder i bedriften.

Henvisning til PPT

Fra ungdomsskole til videregående skole

PPT samarbeider med ungdomsskolene og grunnskolenes PP-tjenester. Målet er å sikre at ungdom kommer inn i et utdanningsløp som de mestrer.

Overgang fra ungdomsskole til videregående skoleFortrinnsrett og individuelt inntak

Kontakt oss

Kontakt PPT ved ditt veiledningssenter.

Vennligst ikke oppgi personsensitiv informasjon i e-posten.